Problemy i zagrożenia związane z budżetowaniem inwestycji

Inwestycje w przedsiębiorstwie są konieczne, ponieważ pozwalają na jego rozwój, dają możliwość zdobycia przewagi nad konkurencją, jak również sprostania oczekiwaniom swoich klientów. Dobrze zainwestowane środki mogą przyczynić się w przyszłości zarówno do osiągnięcia większych przychodów, jak i do redukcji kosztów, co w efekcie wywrze pozytywny wpływ na wynik finansowy.

CiRZ_3_29.jpg

Niemniej jednak decyzja o rozpoczęciu inwestycji powinna być uzależniona od sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo oraz jego potrzeb w zakresie finansowania działalności. Kiedy decyzja o potrzebie realizacji przedsięwzięcia zostanie już podjęta, kolejnym etapem jest przygotowanie budżetu inwestycji.

Budżet inwestycyjny to zestawienie przychodów i rozchodów danego przedsiębiorstwa, określające ile środków finansowych będzie można przeznaczyć na konkretne inwestycje. Budżet opiera się na rzeczywistych faktach w postaci wyliczeń, zakładając również możliwość zaistnienia pewnych odchyleń. W celu prawidłowego przygotowania budżetu inwestycyjnego trzeba dokonać szczegółowej analizy finansowej oraz mieć na uwadze zagrożenia i problemy, jakie mogą wystąpić podczas jego opracowywania.

Inwestycje

Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści, polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk. Z inwestycjami wiążą się takie pojęcia jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.

Inwestycje można podzielić na:

 1. finansowe – zawierają (kształtujące majątek finansowy) plasowanie kapitału na rachunku bankowym oraz nabyciu papierów wartościowych,
 2. rzeczowe – tworzą majątek rzeczowy (budynki, budowle, grunty itp.),
 3. niematerialne i prawne – dotyczą zakupów aktywów, znaków handlowych oraz licencji,
 4. nowe, zwane również rozwojowe – mają na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, poprawę jakości wytwarzanych usług itp.,
 5. odtworzone (reinwestycje) – polegające na zastępowaniu zużytych już urządzeń nowymi,
 6. modernizacyjne – których zadaniem jest zmniejszenie kosztów wytworzenia danych wyrobów (poprawa efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa),
 7. innowacyjne – służą modyfikacji produkowanych wyrobów,
 8. długoterminowe – przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
 9. krótkoterminowe – przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy,
 10. inwestycje finansowe – obejmujące: udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne aktywa finansowe,
 11. inwestycje niefinansowe – obejmujące: nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, inne inwestycje.

Proces inwestycyjny dzieli się na trzy etapy: etap przygotowania inwestycji, etap wykonania inwestycji, etap odbioru inwestycji.

Etap przygotowania inwestycji obejmuje projektowanie i programowanie inwestycji pod względem rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM