Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Wierzyciele nie posiadają często informacji niezbędnych do pełnej i wiarygodnej oceny wypłacalności dłużnika, w tym także potencjalnego. Dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta brakowało informacji o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wierzycielom trudno było dochodzić swoich roszczeń w postępowaniach grupowych i uproszczonych. Z kolei przedsiębiorcy nie mogli bronić się przed często nieuzasadnionym zgłaszaniem ich jako dłużników do Biur Informacji Gospodarczych. Wymienione problemy ma rozwiązać ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (dalej: ustawa). W opracowaniu przedstawiamy, jakie nowe rozwiązania zostały nią wprowadzone.

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy

Od 1 czerwca 2017 r. ustawa nowelizuje w Kodeksie cywilnym (dalej: k.c.) regulacje dotyczące powstania i zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę na rzecz podwykonawcy (art. 6471 k.c.). Przypomnijmy, że inwestor, który zgodził się na zatrudnianie podwykonawców, odpowiada za wynagrodzenie zarówno dla generalnego wykonawcy, jak też podwykonawców, którym generalny wykonawca nie zapłacił. Rozwiązanie to ma chronić podwykonawców i zwiększać staranność inwestorów w wyborze kontrahentów.

Po nowelizacji inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których "szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót" (art. 6471 § 1 k.c.). Wyjątkiem jest sytuacja, w której w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Wymagane jest, aby zgłoszenie oraz sprzeciw zostały złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 6471 § 4 k.c.). Postanowienia art. 6471 k.c. mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż modyfikacja wskazanych wyżej regulacji w umowie nie będzie możliwa. Ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości samodzielnego zgłoszenia zakresu wykonywanych prac inwestorowi przez podwykonawcę. Poprawia to ochronę podwykonawcy robót budowlanych.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 93% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM