MSSF 15: Przychody z umów z klientami

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

CiRZ_1_2020_44.jpg

Przepisy Standardu normują kwestię ewidencji przychodów ze sprzedaży w ramach umowy z klientem, co istotnie może wpłynąć na ich prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Cel i zakres standardu

Przepisy zawarte w MSSF 15 wprowadziły jeden model ujmowania przychodów zastępując tym samym inne standardy i interpretacje, tj.:

  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 11 Umowy o usługę budowlaną,
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 18 Przychody,
  • Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe,
  • Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości,
  • Interpretacja KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów,
  • Interpretacja SKI 31 Przychody – transakcje barterowe dotyczące usług reklamowych.

Celem standardu jest ustanowienie zasad, które jednostka stosuje do przedstawiania użytkownikom sprawozdań finansowych użytecznych informacji dotyczących charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów i przepływów pieniężnych wynikających z umów z klientami.

MSSF 15 określa zasady rachunkowości dotyczące pojedynczej umowy z klientem. Jednak jako praktyczne rozwiązanie jednostka może stosować niniejszy standard w odniesieniu do portfela umów o podobnych cechach, jeśli jednostka racjonalnie oczekuje, iż wpływ na sprawozdanie finansowe w związku z zastosowaniem niniejszego standardu w stosunku do portfela nie będzie istotnie różnił się od zastosowania niniejszego standardu w stosunku do pojedynczych umów w ramach tego portfela. Przy ujmowaniu portfela jednostka stosuje szacunki i założenia, które odzwierciedlają wielkość i skład portfela.

Standard nie dotyczy:

  • umów leasingowych objętych zakresem MSR 17 Leasing,
  • umów ubezpieczeniowych objętych zakresem MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • instrumentów finansowych i innych praw lub zobowiązań umownych objętych zakresem MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,
  • wymian niepieniężnych między jednostkami prowadzącymi taki sam rodzaj działalności, mających na celu ułatwienie sprzedaży klientom lub potencjalnym klientom.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM