Informowanie o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Ustawa z 21 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 1571) nałożyła obowiązek informowania o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w miejsce obecnego obowiązku informowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

CiRZ_1_2020_2.jpg

Wynika to z faktu, że nadzór nad firmami audytorskimi jest teraz sprawowany wyłącznie przez organ nadzoru publicznego. Brak poinformowania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (podobnie jak wcześniej brak informowania o tym Krajowej Rady Biegłych Rewidentów) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Taką samą karą jest zagrożone (i to się nie zmieniło) rozwiązanie umowy bez uzasadnionej podstawy. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Przygotowanie do zmian

Ustawa o rachunkowości (w art. 66 ust. 7 uor) wskazuje, że rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za taką podstawę uznaje się w szczególności:

  • wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
  • niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
  • przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Jeśli rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego nastąpi po 1 stycznia 2020 r., kierownik jednostki (a także firma audytorska) musi pamiętać, by niezwłocznie poinformować o tym Polską Agencję Nadzoru Audytowego, nie zapominając podać stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy. W przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach – kierownik jednostki (oraz firma audytorska) musi poinformować także Komisję Nadzoru Finansowego.

Przypisy / Źródła
  • art. 66 ust. 9, art. 79 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ost.zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680
  • art. 2 ust. 9 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421, ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM