Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. osoby zobowiązane do podpisywania sprawozdań finansowych będą mogły to zrobić nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym, lecz także podpisem osobistym. Z kolei od 1 marca 2020 r. do ustawy o rachunkowości zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające powstanie nowego rodzaju spółki w polskim porządku prawnym, tj. prostej spółki akcyjnej. Oprócz tych zmian ustawę o rachunkowości od 1 stycznia 2020 r. uzupełni zmiana wynikająca z faktu powstania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która przejmie od 2020 r. pełen nadzór nad audytem w Polsce.

CiRZ_12_2.jpg

Podpis osobisty przy podpisywaniu sprawozdań finansowych (zmiana od 1 stycznia 2020 r.)

31 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wprowadza ona do ustawy o rachunkowości zmianę, która pozwoli od 1 stycznia 2020 r. podpisywać sprawozdania finansowe podpisem osobistym (zmiana brzmienia art. 45 ust. 1f oraz art. 63c ust. 2a ustawy o rachunkowości). Poszerzono w ten sposób zbiór podpisów elektronicznych, którymi można podpisać sprawozdanie finansowe, z dwóch do trzech. Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdanie finansowe będzie można zatem podpisać:

 • podpisem zaufanym,
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem osobistym.

Warto wyjaśnić, że podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, będący warstwą elektroniczną dowodu osobistego (e-dowodu), czyli taki podpis elektroniczny, który zawiera imię, nazwisko, obywatelstwo i numer PESEL. Informacje te są zamieszczone w elektronicznym chipie dowodu osobistego; przy czym chip jest bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego jest możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Takie dowody z warstwą elektroniczną są wydawane w Polsce od marca 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. (dzięki wspomnianej zmianie w ustawie o rachunkowości) będą one umożliwiały składanie głównemu księgowemu i członkom zarządu podpisu osobistego pod sprawozdaniami finansowymi. Podpis taki jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, który znajduje się w e-dowodzie. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e-dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. Po otrzymaniu e-dowodu należy aktywować warstwę elektroniczną dokumentu w urzędzie gminy. Aktywacji można dokonać zarówno przy odbiorze e-dowodu, jak i później, w dowolnym momencie. Podczas aktywacji należy ustawić sześciocyfrowy kod PIN, który można zmienić w dowolnym momencie. Przy odbiorze dowodu obywatel otrzymuje również numer PUK służący do weryfikacji w przypadku nieprawidłowego wpisywania PIN. Użycie podpisu osobistego wymaga jednak posiadania czytnika, który spełnia wymagania techniczne wskazane przez MSWiA dla czytników e-dowodów (cena takiego czytnika to ok. 200-800 zł).

Prosta spółka akcyjna (zmiana od 1 marca 2020 r.)

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 marca 2020 r. do naszego systemu prawnego nową spółkę prawa handlowego, tj. prostą spółkę akcyjną. Będzie ona zobowiązana (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 uor) do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i ich badania przez firmy audytorskie (jeśli spełni warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor). W związku z pojawieniem się prostej spółki akcyjnej od 1 marca 2020 r. w ustawie o rachunkowości zajdą następujące zmiany:

 • zmiana art. 28 ust. 1 – polegająca na określeniu zasad wyceny aktywów i pasywów w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej – kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej będzie wyceniany nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym;
 • zmiana art. 36 (dodany ust. 2aa) – polegająca na określeniu zasad wykazywania w księgach rachunkowych wysokości kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej – wysokość tego kapitału będzie wykazywana w wysokości określonej w rejestrze sądowym; jednocześnie zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe będą ujmowane jako należne wkłady na poczet kapitału;
 • zmiana art. 36 ust. 3 pkt 3, mająca na celu rozciągnięcie regulacji na prostą spółkę akcyjną i wskazanie, że składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go w prostej spółce akcyjnej o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne;
 • zmiana art. 36a (dodany ust. 2a) – polegająca na rozciągnięciu na prostą spółkę akcyjną regulacji dotyczących umorzenia akcji własnych, tj. wskazanie, że przy umorzeniu akcji własnych w prostej spółce akcyjnej dodatnią różnicę między ich wartością nominalną a ceną nabycia należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych, i opisać w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego;
 • zmiana art. 44c (dodany ust. 2a) – polegająca na rozciągnięciu na prostą spółkę akcyjną regulacji dotyczących wyłączeń przy łączeniu udziałów, tj. wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek został przeniesiony na inną spółkę, lub spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru. Po dokonaniu tego wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki, koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów;
 • zmiana art. 66 ust. 10 pkt 1 – polegająca na wskazaniu, że w przypadku prostej spółki akcyjnej prawo wniesienia do sądu powództwa o rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przysługuje akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego w badanej jednostce;
 • zmiana art. 68 – polegająca na rozciągnięciu na prostą spółkę akcyjną obowiązku udostępnienia akcjonariuszom sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania – także sprawozdania z badania – najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem, oraz sprawozdań rady nadzorczej;
 • zmiana w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości (dodanie pkt. 19) – polegająca na wskazaniu, że w informacji dodatkowej należy podawać liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne albo świadczenie pracy lub usług.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (zmiana od 1 stycznia 2020 r.)

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2020 r. do ustawy o rachunkowości zmianę uwzględniającą fakt powstania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Ta nowa instytucja od 1 stycznia 2020 r. będzie samodzielnie sprawowała nadzór publiczny nad audytem w Polsce (firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami) i ponosiła pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie tego systemu. Od 1 stycznia 2020 r. to Polską Agencję Nadzoru Audytowego (a nie Krajową Radę Biegłych Rewidentów, jak to jest obecnie) kierownik każdej jednostki musi informować o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego (nowe brzmienie art. 66 ust. 9 uor). Niepoinformowanie Agencji o rozwiązaniu takiej umowy będzie skutkować sankcjami w postaci grzywny lub kary ograniczenia wolności (nowe brzmienie art. 79 pkt 8 uor).

Zarząd sukcesyjny – zmiany techniczne

Ustawą z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych dokonano technicznej zmiany w ustawie o rachunkowości polegającej na dostosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości do zmiany tytułu ustawy wprowadzającej zarząd sukcesyjny – z „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” na „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”. Zmiany dotyczą art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a, ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 6, ust. 1a pkt 2a i 4, ust. 1c pkt 2 i art. 53 ust. 2aa ustawy o rachunkowości. Zmiana ta wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Przypisy / Źródła

Podstawa prawna:

 • art. 12 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1495
 • art. 8 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2019 r. poz. 1655
 • art. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 |
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM