Nowe procedury w Ordynacji podatkowej

Od 1 lipca 2020 r. „duzi” podatnicy mają możliwość podjęcia współpracy podatkowej z organami podatkowymi. Mogą zawierać umowy o współdziałanie oraz porozumienia podatkowe. Możliwość ta wiąże się jednak z dodatkowymi obowiązkami, w tym koniecznością przeprowadzania audytów podatkowych, które będzie można przeprowadzić zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Wprowadzenie tych procedur ma zapewnić podatnikom ochronę i ograniczyć problem podwójnego opodatkowania działalności prowadzonej na terenie różnych państw UE.

1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200). Stanowi ona implementację do krajowego systemu prawnego rozwiązania zawartego w dyrektywie Rady (UE) 2017/1852 z 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2017 r. Nr 265, str. 1). Celem wprowadzanych na jej podstawie regulacji jest zapewnienie podatnikowi ochrony wobec możliwości powstania problemu podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania działalności prowadzonej w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich poprzez zapewnienie środków dających możliwość rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podwójnego opodatkowania.

Chociaż ustawa stanowi nader obszerny akt prawny (130 artykułów), podatników zainteresować powinny głównie zawarte w art. 111 ustawy regulacje wprowadzające nowe instytucje w Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), dalej jako: Op, dotyczące współdziałania w zakresie podatków, porozumień podatkowych oraz audytów podatkowych.

Współdziałanie

Od 1 lipca 2020 r. w Op pojawił się nowy dział IIB "Współdziałanie" (art. 20s-20za Op).

W myśl art. 20s § 1 Op Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawrzeć z podatnikiem, na jego wniosek, umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości KAS (dochody z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych). Przypomnieć tutaj należy, iż Szef KAS sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych, w tym m.in. wykonuje w szczególności zadania analityczno-sprawozdawcze.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM