Kontrola w projektach objętych wsparciem z funduszy unijnych

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy z instytucją udzielającą wsparcia i wreszcie sama realizacja projektu z dofinansowaniem, podlegają ścisłej kontroli, a każdy wydatek może zostać zakwestionowany na każdym etapie. Dlatego też istotne jest, żeby realizować projekt zgodnie z założeniami oraz opracować stosowne procedury pozwalające na bezproblemowy przebieg kontroli.

CiRZ_02_28.jpg

Realizując projekty dofinansowywane ważne jest, aby mieć świadomość, że każdy wydatek podlegający dofinansowaniu może być zakwestionowany na każdym etapie.

Umowa z instytucją udzielającą wsparcia

Jeżeli wniosek o dofinansowanie otrzyma pozytywną ocenę, wnioskodawca otrzyma oficjalną informację potwierdzającą przyznanie dotacji. Następnie zostanie zawarta pisemna umowa z instytucją udzielającą wsparcia.

Umowa o dofinansowanie zawiera warunki przyznania dotacji, harmonogram realizacji projektu oraz budżet. Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik do umowy. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się proces realizacji projektu. Na tym etapie, oprócz realizacji merytorycznej, trzeba wykonać jeszcze szereg różnych czynności związanych z bieżącą sprawozdawczością, jak również zapewnić prawidłowe udokumentowanie ponoszonych wydatków.

Kontrola Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej

Kontrola jest związana z realizacją projektów, którym udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Odbywa się w trakcie trwania projektu lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie, może również nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu.

Rodzaje kontroli:

  • weryfikacja wniosków o płatność – sprawdzanie wydatków w projekcie podczas rozliczania dotacji. Wydatki muszą być kwalifikowalne, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu i wyliczone prawidłowo.;
  • kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie. Może odbyć się w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Kontrolerzy sprawdzają, czy projekt jest prowadzony zgodnie z umową oraz powszechnie obowiązującym prawem. Kontrola odbywa się poprzez weryfikację dokumentacji. Szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu czy projekt jest faktycznie wykonywany;
  • kontrola krzyżowa – odbywa się wtedy, gdy beneficjent realizuje więcej niż jeden projekt lub gdy realizował projekty w latach 2007-2013. Kontrolerzy sprawdzają, czy nie są finansowane te same wydatki wielokrotnie. Kontrola prowadzona jest na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym, a więc bez wizyty u beneficjenta. W przypadku takiej kontroli otrzymuje on prośbę o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;
  • inne kontrole – realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

O terminie kontroli planowej w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta zostaje on poinformowany pisemnie co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Kontrole dotyczące projektów są ujęte w rocznych planach kontroli Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej na dany rok obrachunkowy. Kontrola doraźna przeprowadzana jest natomiast bez uprzedniego poinformowania lub jeden dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem. Decyzja o takiej kontroli podejmowana jest na skutek stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji projektu lub podejrzenia ich wystąpienia.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM